Boya Ve Solventlerle Çalışanlarda İmmunglobülin Düzeyleri Ve Genetik Değerlendirme

Y. PEKŞEN, G. ÖKTEN, C. DÜNDAR
1.153 240

Abstract


SUMMARY
IMMUN GLOBULIN LEVELS AND GENETIC EXAMINATION IN CAR AND FURNITURE PAINTERS
In September 1988, a total of 88 Car and Furniter painters who work at the industriel region in Samsun, were studied to evalute the effects of conditional status of working places. Ig levels and the damages of genetic structures were examined. The results were compared with healty persons which "were chosen as control group.
According to the results, IgM levels of painters were higher than control group (p <0.05). The mean of IgA levels were high in only car painters (p <0.05). IgG levels were not different istatistically from control groups (p> 0.05).
20 subjects who had high Ig levels, were analyzed by genetic examination. In 3 cases (%15), balanced translocation were found.
The results showed that the working with car and furniture painting affected health. But it was suggested that wide researches should be done and protect the persons from these agents.


ÖZET
Eylül 1988 tarihinde Samsun ili Sanayi Sitesi'nde oto ve mobilya boyama işinde çalışan toplam 88 işçide, çalışma koşullarından kaynaklanan etkilenmeyi değerlendirmek amacıyla. Ig düzeyleri ve genetik yapıdaki değişimler incelenerek, sağlıklı kişilerden oluşan kontrol grubu ile kıyaslandı.
Araştırma verilerine göre, kontrol grubuna oranla IgM ortala¬masının her iki çalışma grubunda (p < 0.05), IgA ortalamasının ise yalnızca oto boyacılarında yüksek olduğu görüldü (p< 0.05). IgG ortalaması ise kontrol grubu ile çalışma grupları arasında, farklılık göstermedi (p> 0.05).
Çalışma grubundaki Ig düzeyleri yüksek olan 20 kişide yapılan genetik çalışmada 3 (%15) olguda dengeli translokasyon saptandı.
Elde edilen veriler, oto ve mobilya boya işinde çalışmanın, kişilerin sağlıklarını etkilediğini ancak bu konuda daha geniş kapsamlı çalışmalara ve koruyucu önlemlere gereksinim olduğunu düşündürmektedir.

Full Text:

175-184