Akut Miyokard İnfarktüsünde Serum Aktik Dehidrogeneaz, Progesteron Ve Testeteron Düzeyleri

Ü. DÜNDAR, M. ALVUR, K. CENGİZ, İ. DÜNDAR
1.137 130

Abstract


SUMMARY
SERUM LACTIC DEHYDROGENAZE, PROGESTERONE AND TESTESTERON LEVELS IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
In order to study the predisposing effects of sex hormones in acute myocardial infarction, plasma lactic dehydrogenaze (LDH), progesteron and testesteron levels were studied in 26 male patients who had acute myocardial infarction and 15 age-matched controls.
Mean serum LDH level was significantly elevated in patient group (p < 0.05). Serum Progesterone level was significantly higher in the first day of myocardial infarction than the second and third day of myocardial infarction and the control group (p < 0.05). There was no significant difference in the serum progesterone level in the second and third day of myocardial infarction and the control group (p > 0.05). There was no significant difference in testesteron levels between two groups (p >0.05).
Serum LDH Levels were significantly and positively correlated with serum progesteron levels in the first day of myocardial infarction (r=0.43, p <0.05).
ÖZET
Akut miyokard infarktüsünde seks hormonlarının etkisini araştır¬mak maksadıyla 26 akut miyokard infarktüslü ve 15 sağlıklı erkek olguda, serum laktik dehidrogenaz (LDH), progesteron ve testesteron düzeyleri ölçüldü.
Akut miyokard infarktüslü olgularda infarktüsün 1., 2. ve 3. günlerinde serum LDH düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak önemli ölçüde yüksek bulundu (p < 0.05).
İnfarktüslü hastalarda hastalığın 1. günündeki serum progesteron düzeyi kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak önemli (p< 0.05), 2. ve 3. günlerdeki serum progesteron düzeyleri ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (p > 0.05). Serum testesteron düzeyleri bakımından hasta ve kontrol grubu arasında önemli farklılık bulunamadı (p>0.05).
Akut miyokard infarktüsünde serum LDH düzeyi ile progesteron arasında önemli pozitif bir korelasyon varken (r=0.43). Serum LDH ile serum testesteron düzeyleri arasında önemli bir korelas¬yon yoktu (r=0.35).

Full Text:

205-216