Adolesan Kadınlarda Doğurganlık Araştırması

Y. PEKŞEN PEKŞEN
1.251 251

Abstract


SUMMARY
A FERTILITY SURVEY IN ADOLESCENT WOMEN
434 females chosen from research areas of Ondokuz Mayıs Univer¬sity, Medical Faculty, Dereköy Alanlı and Taflan Health centers were investigated.
14.5 percent, of the cases was 15-19 age group 84 percent
of cases had 1-3 pregnancy, 3 percent of the cases had.
4-6 pregnancy.

Abortion was seen in 17.5 percent of this group.
In this adolescent group (3 5-19 age group), percent'age of the use of kontrocr-pl ion methods was % 30.2. In 19 + age group;
this was % 62.3. The difference of two percentages was significant istatistically (p<0.001). According to these results, we thought that adolescent females must be taken care spesifically about education and contraceptive methods.ÖZET
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Bölgesi Dereköy, Alanlı ve Taflan Sağlık Ocaklarındaki toplam 434, 15-49 yaş evli ve doğurgan kadın araştırma kapsamına alındı. Olguların %14.5'si 15-19 yaş grubunda olup, yaş ortalaması 17 olarak saptandı. Bu grubun okur - yazarlık oranı % 46.7 idi. Olguların %84'ünde gebelik sayısı 1-3, %3'ünde 4-6 idi; %17.5'inde düşük tesbit edildi.
Adolesanlarda (15-19 yaş grubu) doğum kontrol yöntemi kullarıma oranı %30.2, 19 + yaş grubunda ise %62.3 olup, farklılık istatis¬tiksel olarak önemli idi (p <0.001).
Verilere göre doğum kontrol yöntemi kullanımında ve eğitiminde adolesanların üzerinde durulması gerektiği kanısındayız.

Full Text:

335-342