Behçet Hastalığında Sinoviyal Sıvı Sitokin Ve Erozyon Gelişimi İle İlişkisi

İ. ERTENLİ, S. KİRAZ, M. ÇALGÜNERİ
1.204 336

Abstract


Synovial Fluid Cytokine Levels in Behcet's Disease
Recently cytokines have been shown to play important roles in the development of erosions of cartilage and bone. Although peripheral arthritis is common in Behcet's Disease (BD), erosions which are characteristic features of rheumatoid arthritis (RA) are rare. Moreover synovial fluid (SF) cytokine levels in BD has not been studied yet. Accordingly, in this study we investigated die SF cytokine levels in BD and compared them with RA and osteoarthritis (OA) synovial fluid levels.
Fourteen patients with BD, 15 patients with RA and 15 patients with OA were included in the study and mean ages of the groups were 32±9 years, 43±10 years and 59±4 years respectively. Following a routine rheumatologic examination, SF specimens were collected from each patient with artrocentesis. SF levels of interleukin-1 beta (IL-β), tumour necrosis factor alfa (TNF-α) interleukin-8 (IL-8), solubl interleukin-2 receptor (sIL-2R), transforming growth factor beta (TGF-β) and interleukin-1 receptor antagonist r (IL-lra) were investigated with ELISA method.
Son yıllarda kıkırdak ve kemik dokusunda erozyon gelişiminde sitokinlerin önemli rol oynadığı gösterilmiştir. RA'de erozyon gelişimi karakteristik bir bulgu iken, periferal artritin sık görüldüğü BH'nda erozyon nadiren görülmektedir. Ayrıca BH'nda sinoviyal sıvı sitokin düzeylerini gösteren bir çalışma bugüne kadar yapılmamıştır. Bu nedenle bu çalışmada BH'nda sinoviyal sıvı sitokin içeriklerini belirleyerek RA ve OA'li hastalardaki bulgularla karşılaştırmayı amaçladık.
Çalışmaya ortalama yaşları sırası ile 32±9, 43±10 ve 59±4 olan 14 BH (11 erkek, 3 kadın), 15 RA (3 erkek, 12 kadın) ve 15 OA (2 erkek, 13 kadın) olmak üzere toplam 44 hasta alındı. Hasta gruplarında rutin romatolojik incelemeyi takiben artrosentez yapılarak sinoviyal sıvı örnekleri elde edildi. Tüm hastaların sinoviyal sıvı örneklerinde ELİSA yöntemiyle interlökin-1 beta (IL-lβ), tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α), interlökin-8 (IL-8), solubl interlökm-2 reseptörü (sIL2R), transforming growth faktör beta (TGF-β) ve interlökin-1 reseptör antagonisti (IL-lra) düzeyleri çalışıldı. BH ve RA'de sinoviyal sıvı IL-8 düzeyleri OA grubundan yüksekti (sırasıyla p<0.05 ve p<0.001) ancak RA ve BH grupları arasında fark yoktu. TNF-a düzeyleri incelendiğinde RA grubunda diğer iki gruba göre yüksekken, BH ve OA grupları arasında fark olmadığı gözlendi. IL-ip, sIL2r, TGF-β ve IL-lra düzeyleri ise RA grubunda diğer iki gruba göre yüksekti (RA vs OA IL-lra p<0.001, p<0.05 diğer hepsi için). Ayrıca bu sitokinlerin sinoviyal sıvı düzeyleri BH grubunda OA grubuna göre yüksek olarak saptandı (p<0.05 hepsi için). Sinovit süreleri karşılaştınldığında RA grubunda ortalama sinovit süresinin diğer iki gruba göre anlamlı derecede (p<0.001) yüksek olduğu görüldü.
Bu çalışmanın sonuçlarına göre BH'nda erozyon gelişiminin nadir oluşunda kısa sinovit süresi, kıkırdak yıkımında önemli rolleri olan IL-ip ve TNF-a düzeylerinin düşüklüğü ve kıkırdak yıkımına karşı koruyucu rolleri olan TGF-α ve IL-lra gibi sitokinlerin BH sinoviyal sıvısında varlığının birlikte rol oynadığı düşünülebilir.

Full Text:

198-208