The Effects Of Phacoemulsification And Implanted Silicon Intraocular Lens On Intraocular Pressure

N. ARITÜRK, İ. TAŞKIN, M. ŞAHİN, İ. ÖGE, D. ERKAN, Y. SÜLLÜ
909 133

Abstract


Ophthalmic surgeons have commonly used phacoemulsification since it has the advantages of small incision and foldable lens usage. In this study, we investigated the effects of Phacoemulsification (phaco) and foldable intraocular lens (IOL) on intraocular pressure. Between January 1995 and September 1996, 124 eyes of 114 patients which have been performed Phaco and implanted foldable silicon IOL were examined, retrospectively. The mean age of the patients were 57.78+15.2 year (range 15 to 58 year), 46 (40.4%) of them were female, and 68 (59.6%) were male. The mean postoperative follow-up is 4.81±1.8 months (range 15 day to 15 month). The mean value of preoperative second day. A significant increase in intraocular pressure was found (p<0.05). Fourteen patients had postsurgical intraocular pressure exceeding 23 mmHg, and antiglaucomatous medication was used. In nine of the 14 patients, the antiglaucomatous medication could be discontinued within one month and in the remaining 5 patients medication had to be continued.
Increased intraocular pressure in the immediate postoperative period commonly occurs after phacoemulsification and can easily be controlled with antiglaucomatous medication.Fakoemülsifikasyon ve Silikon Göziçi Mercek Uygulamasının Göziçi Basıncına Etkisi

Göz doktorlan, küçük kesi ile birlikte katlanabilir lens kullanımının avantajlı olması nedeniyle, katarakt cerrahisinde genellikle fakoemülsifikasyon (fako) yöntemini kullanmaktadır. Bu çalışmada fakoemülsifikasyon yöntemiyle birlikte katlanabilir silikon göziçi mercek(GİM) kullanılan olgularda göziçi basınç değişikliğini araştırdık. Bu amaçla Ocak 1995 ve Eylül 1996 tarihleri arasında Fako ve katlanabilir GİM uygulanan 114 hastanın 124 göz sonuçlan retrospektif olarak incelendi. Hastaların 46'sı kadın (%40.4), 68'i erkek (%59.6) olup yaş ortalamaları 57.78±15.2 (minimum 15, maksimum 58) idi. Postoperatif takip süresi 4.18±1.81 ay (min. 0.5 ay, mak. 15 ay) idi. Preoperatif göziçi basmcı (GİB) 13.40±0.25 mmHg, postoperatif 2. gün 15.01+0.51 mmHg olarak tesbit edildi. Postoperatif basınç değişikliği istatiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Postoperatif GİB yüksekliği (23 mmHg'mn üstü) 14 hastada saptandı ve antiglokomatöz ilaç başlanıldı. Bu olguların 9ünda başlanan antiglokomatöz tedavi bir ay içinde kesildi, 5'inde devam edildi.
Fakoemülsifikasyon sonrası GİB yükselmesi erken dönemde sıklıkla oluşmakla birlikte, antiglokomatöz tedavi ile kolaylıkla kontrol altına alınabilmektedir.

Full Text:

125-130