Akut Lenfoblastik Lösemide Trigeminal Nevralji

M. TOTAN, D. ALBAYRAK, Ş. KÜÇÜKÖDÜK, D. AYGÜN
1.138 417

Abstract


Trigeminal Neuralgia in Acute Lympblastic Leukemia

Cranial nerve involvements in leukemia are rare and generally associated with CNS relapse. A 12 year old girl was diagnosed as ALL L3 in our pediatric hematology department. Remission induction and 2400 cGay prophylactic cranial radiotherapy were administered. She was admitted with trigeminal neuralgia at the 7th month of maintenance. CSF investigations, bone marrow examinations and cranial CT were normal. The pain partially responded to carbamazepin and comletely resolved in a week after adding high dose methylprednisolone (HDMP) treatment. Reinduction completed with HDMP, L-asparaginase and high dose meuiotraxete and then, a new maintenance treatment was begun. First bone marrow relapse without CNS relapse was determined at 14th month of first complete remission. We concluded that trigeminal nerve involvement might be an extramedullary relapse site and the use of HDMP could be an effective part of the treatment in cranial nerve involvements.


Lösemide kranial sinir tutulumları nadir olup genellikle santral sinir sistemi (SSS) relapsı ile birliktedir. Oniki yaşındaki kız hasta pediatrik Hematoloji departmanında akut lenfoblastik lösemi (ALL) L3 tanısı aldı. Remisyon indüksiyonu ve 2400 cGay profilaktik kranial radyoterapi uygulandı. İdamenin yedinci ayında trigeminal nevralji ile başvurdu. Beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesi, kemik iliği ve kranial tomografi normal idi. Ağrı kısmen karbamazepin ile hafifledi fakat geçmedi. Yüksek doz metilprednizolon (YDMP) ilavesinden sonra bir hafta içinde tamamen geçti ve karbamazepin kesildiği halde ağrı tekrarlamadı. Reindüksiyon tedavisi YDMP, L-asparajinaz ve yüksek doz metotraksat ile tamamlandı ve yeni bir idame tedavisi verildi. Kemik iliği relapsı, ilk tam remisyonun 14. ayında tesbit edildi. SSS tutulumu yoktu. Bu gözlemlerimizle, ALL'de trigeminal sinir tutulumunun bir ekstramedüller relaps yeri olabileceği ve YDMP kullanımının kranial sinir tutulumunda, tedavinin etkin bir parçası olabileceği sonucuna varıldı.

Full Text:

143-146