Çocukluk Çağı Periferik Lenfadenopatili Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

Rümeysa Y. ÇİÇEK ÖKSÜZ, Ayhan DAĞDEMİR, Sabri ACAR, Murat ELLİ, Mesut ÖKSÜZ
1.398 669

Abstract


Periferik lenfadenopati, çocukluk çağında sık karşılaşılan bir fizik inceleme bulgusudur. Fizik incelemede lenf bezinin ele gelmesi çocuğu izleyen hekim ve ailesi için sıkıntılı bir durum yaratır. Lenfadenopatilerin çoğunda neden tekrarlayan infeksiyonlara ikincil gelişen beniyn reaktif lenf nodu hiperplazisi olmakla birlikte, çeşitli kanserlerin seyrinde ilk bulgu olarak da saptanabilir.
Ocak 2002- 31 Aralık 2007 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine periferik lenfadenopati nedeni ile başvuran çocukluk çağı olgularının epidemiyolojik özellikleri, klinik ve laboratuvar bulguları dosyalarından geriye dönük olarak değerlendirildi.
Toplam 203 olgunun onbirinde (%5,42) lenfadenopati benzeri kitle olduğu saptandı ve değerlendirme dışında tutuldu. Geri kalan 192 olgunun verileri analiz edildi. Buna göre lenfadenopati nedeni ile başvuran 192 olgudan 139’unda (%72,4) beniyn nedenler, 53’ünde (%27,6) maliyn nedenler saptandı. Maliyn hastalık tanısı alan olgularda yaş ortalaması 9,36±4,50 yıl (ortanca 9,8 yıl) ve ortalama lenfadenopati çapı 3,3±1,9 cm idi. Beniyn hastalık tanısı alan olgularda yaş ortalaması 6,79±4,60 yıl (ortanca 5,5 yıl) ve ortalama lenfadenopati çapı 2,1±1,5 cm olarak saptandı. Olguların 81’ine (%42,2) tanı amacıyla biyopsi yapılmıştı. Bunların 50’sinde (%61,7) maliyn, 31’inde (%38,2) beniyn nedenler saptandı. Beniyn grupta en sık neden reaktif lenf nodu hiperplazisi (%42,1), maliyn grupta en sık neden lenfoma (%19,3) idi.The Epidemiologic Properties Clinical and Laboratory Findings of the Peripheral Lymphadenopathy
Peripheral lymphadenopathy is a frequently encountered physical finding in childhood. A palpable lymph node in the physical examination poses a distressing situation for both the parents and the physician who is following the child. Benign reactive lymphoid hyperplasia, which occurs secondary to recurrent infections, is the most encountered cause of lymphadenopathy, however, it should be kept in mind that it can appear as the primary finding of various cancers.
The epidemiologic propertied, clinical and laboratory findings of childhoot cases, who admitted to Medical Faculty of Ondokuz Mayıs University between 1 January 2002 and 31 December 2007, were evaluated. The epidemiologic properties, clinical and laboratory findings of the cases were evaluated retrospectively.
Lymphadenopathy-like masses were detected in 11 cases (5.42%) of total 203 cases, and were excluded from the study. The data of the remaining 192 cases were analyzed. Benign causes were detected in 139 (72.4%) cases and malignant causes were detected in 53 (27.6%) cases of total 192 cases. The average age of the patients that were diagnosed with malignant disease was 9.36±4.50 years and the mean lymhpadenopathy diameter was 3.3±1.9 cm. The average age of the cases diagnosed with benign disease was 6.79±4.60 years and the mean lymphadenopathy diameter was 2.1±1.5 cm. Biopsy was made from 81 (42,2%) of the cases for diagnosis. Malignant causes were detected in 50 (61,7%) of them and benign causes were detected in the remaining 31(38,2%). The most frequent cause in the benign group was reactive lymphoid hyperplasia (42%) and the most frequent cause in the malignant group was lymphoma (19.3%).

Full Text:

94-101