Çocukluk Çağı Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

Murat ELLİ, Ayhan DAĞDEMİR, Atay ÖZKAL, Adnan DAĞÇINAR, Sabri ACAR, Faruk Güçlü PINARLI, Bilge GÜRSEL
1.406 789

Abstract


Merkezi sinir sistemi (MSS) tümörleri gelişmiş ülkelerde çocuklarda en sık görülen solid tümörler grubunu oluşturken, ülkemizde lösemi ve lenfomaların ardından üçüncü sıklıkta yer alırlar. Bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkolojisi Bilim Dalında izlenen 39 erkek, 35 kız toplam 74 hasta retrospektif olarak incelendi. En sık yakınmalar kusma ve baş ağrısı idi. Olgularımızın %62,2’sinde tümör infratentoriyal yerleşim göstermekteydi. Histopatolojik değerlendirmelerde en sık saptanan tümörlerin astrositik tümörler ve medulloblastom olduğu görüldü. Genel sağkalım oranının %41,1 olduğu saptandı.
Anahtar kelimeler: Beyin tümörü, çocukluk çağı, prognozCentral Nervous System Tumors in Childhood
Central nervous system tumors (CNS) are the most common solid tumors of childhood in developed countries; they are the third frequent neoplasms after leukemia and lymphoma in our country. We performed a retrospective review of 74 patients (39 boys and 25 girls) with central nervous system tumors, who were followed at the department of Pediatric Oncology of Ondokuz Mayıs University. The most frequent symptoms were nausea and vomiting. Infratentorial localization of the tumors was detected in 62.2%. According to histopathological study, astrocytoma and medulloblastoma were the most frequent tumors. Overall survival was 41.1% for all cases.
Key words: brain tumors, childhood, prognosis

Full Text:

125-130