19 Gestasyonel Trofoblastik Tümör Olgusunun Klinik Değerlendirilmesi

E. MALATYALIOĞLU
1.219 210

Abstract


SUMMARY
CLINICAL EVALUATION OF 19 GESTATIONAL TROPHOBLASTIC NEOPLASMS
We studied the epidamlology of gestational, trophoblastic neoplasms among 61414 pregnant women at the maternity hospital in Samsun during the period 1.1.1985t- 31.12.1989. Oar estimated rate of 1 hydatiform moles per 3232 pregnancies. The incidence was higher than in the other studies. In these cases the surgical and medical interventions. histopathological evaluations, results of the chemotherapy and follow-up are considered. Findings are compared with the data given in the literature.ÖZET
Bu çalışmada 1.1.1985 - 31.12,1989 tarihleri arasında Samsun Doğum ve Çocuk Bakımevinde muayene edilen 61414 gebe kadında 19 gestasyonel trofoblastik tümör olgusu tespit edildi. Mol hidatiform insidansımız 1/3232 "dir. Bu insidans diğer birçok çalışmadan daha yüksektir. Olgularımız tıbbi ve cer¬rahi müdahaleler, histopatolojik incelemeler, kemoterapi ve takip yönünden gözden geçirilidi. Bulgular literatür bul¬guları ile karşılaştırıldı.

Full Text:

331-343