Defin Ruhsatı (Ölü Gömme izin Kağıdı) Düzenlenmesindeki Hata ve Eksiklikler

A. TURLA, Ç. ÖZKANLI, M. KOCAKAYA
1.538 568

Abstract


Hekimlerin mesleki, etik ve yasal yükümlülüklerinden bir tanesi de; ölüm meydana geldiğinde, ölüyü muayene ederek defin ruhsatı (ölü gömme izin kağıdı) düzenlemektir. Hekimlik uygulaması içerisinde yer alan, ölüm nedeninin doğru tesbiti ve uygun şekilde bildirimi, doğru tanı ve tedavi kadar önemli bir işlemdir. Bu belgelerdeki verilerden, en sık ölüm nedeni olan hastalıklardan, ölümlerin en sık görüldüğü yaş aralığına kadar, ileriye dönük sağlık politikalarının planlanmasında kullanılabilecek pek çok bilgiye ulaşmak olanaklıdır. Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmada, Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 2004 yılı içerisinde, adli nitelikteki ölümler dışında meydana gelen ve defin raporu düzenlenen olguların ölü gömme izin belgeleri incelenerek, hata ya da eksikliklerin saptanması amaçlanmıştır.
Defin ruhsatı düzenlenen, toplam 1410 ölümden cinsiyeti yazılmayan 3 (%0,2)'ü dışında 782 (%55,5)'sinin erkek, 625 (%44,3)'inin kadın olduğu, ölümlerin en çok Ocak ayında (%10,4), en az Kasım ayında (%7,4) meydana geldiği saptanmıştır. Yaş ortancası 61 (0-104) olup, ölenlerin çoğunlukla Samsun'da (%62,8) ikamet ettiği anlaşılmıştır. İncelenen defin ruhsatlarında en fazla eksikliğin; hekimin imzasının olmaması (%37,3) ve düzenleyen hekimin isminin bulunmaması (%28,7) olduğu saptanmıştır.
Çalışmamız sonucunda, hekimlerce düzenlenen defin ruhsatlarında hatalı ve eksik kayıt oranının hiç de azımsanmayacak boyutta olduğu görülmüştür. Hekimlerimizin yasal yaptırımlarla karşılaşmaması ve sağlık planlamasında önemli yeri olan ölüm istatistiklerinin daha gerçekçi sonuçlar verebilmesi için, tıp eğitimi ve mezuniyet sonrası eğitimlerde defin ruhsatı düzenlenmenin önemi daha fazla vurgulanmalıdır.Defects and Deficiencies of Death Certificates (Graves Registration)

In case of death, even one of professional, ethics and legal liabilities of physicians is exam in atio n of body and arrangement of death certificate. In medical practice, determination of death reason and declaration in a appropriate way is important even as diagnose and treatment. A lot of information useful for planning of health politics may be reached by data of these documents as from most frequent death causing diseases to most frequent death age interval.
Aim of this descriptive study is to research and determine defects and deficiencies of death certificates certificates of cases that occurred and documented within Ondokuz Mayıs University faculty of medicine, research hospital in 2004 except judicial cases. Among total 1410 death certificate arranged, except 3 (0.2%) non-enrolled sexuality, cases are determined as 782 (55.5%) male, 625 (44.3%) female, most frequently (10.4%) on January and least (7.4%) on November. Median age was 61 (0-104) years and majority (62.8%) were residing in Samsun. Most frequently determined defects of certificates were deficiency of physician signature (37.3%) and physician name (28.7%). As a result of study, it is seen that defects and deficiencies of death certificates arrenged by physicians are not negligible. Importance of death certificates must be more pronounced on faculty and post graduate educations to avoid legal sanctions for physicians and to yield more realistic results of death statistics that has important functions on health planning

Full Text:

85-92