Beyin Normal ve Tümör Hücrelerine Deksametazonun İn-Vitro Etkileri

F. AKTÜRK
1.192 230

Abstract


Nine different cell cultures which were prepared from different tissue speciments were used to investigate the effect of dexamethasone on central nervous system cells and tumour cells. Stored cells prepared and' kept in suitable condition. In the first step of investigation the effect of 1,2,5,10 and 25 ugr/ml concentrations of dexamethasone low density cell cultures were studied. Cloning efficiency was higher with dexamethasone than control group and this effect was maximum at 10 ugr/ml concentration (83 %). In the second step of investigation 24 high eell density cultures treated with 10 ugr/ml dexamethasone. At the end of the treatment, there was 50 % supression in normal eels while there was 20 % supression in astrocytomas that was related to the malignancy.
Deksametazonun insan santral sinir sistemi (SSS) normal hücreleri ve tümör hücreleri üzerine invitro etkilerini araştırmak maksadıyla 9 değişik doku örneğinden hazırlanan hücreler kullanıldı. Uygun şartlarda saklanan doku örneklerinden hazırlanan depo hücrelerden araştırmanın birinci aşamasında düşük hücre dansitesinde 1,2,5,10,25 ugr/ml konsantrasyonlardan deksametazonun etkisi araştırıldı. Koloni yapabilme yeteneğinde kontrol gruba oranla en belirgin olarak 10 ugr/ml konsantrasyonda olmak üzere % 83'e varan artışlar tesbit edilmiştir. İkinci aşamada depo hücrelerden yüksek hücre dansitesinde her hücre tipi için 24 ekim yapılmış ve bunların yarısı 10 ugr/ml konsantrasyonda deksametazonla tedavi edilmiştir. Bu tedavi sonunda normal hücrelerde hücre sayısında % 50 supresyon görülürken anaplazi ile bağımlı olmak üzere astrositomlarda % 20 civarında supresyon görülmüştür.

Full Text:

119-126