Dalak Laserasyonu Oluşturulmuş Sıçanlarda Traneksamik Asit’in Kanama Miktarı Üzerindeki Etkileri

Bülent AKÇORA, Muhammed Enes ALTUĞ, Atakan ÖZTÜRK, Cahit ÖZER
1.410 433

Abstract


Amaç: Bu çalışma, anti-fibrinolitik bir ajan olan traneksamik asit (TNA)’in, dalak laserasyonu modelinde, kanama miktarını azaltıcı etkisi olup olamadığını araştırmak amacıyla planlandı.
Yöntem: 14 adet erkek Sprague-Dawley cinsi sıçan iki eşit gruba ayrıldı. Grup 1‘e dalak laserasyonu + %0,9 NaCl infüzyonu, grup 2’ye ise dalak lasearasyonu + %0,9 NaCl infüzyonu + TNA tedavisi uygulandı. Altmış dakika sonra denekler sakrifiye edildi. Gruplar, hematokrit değişiklikleri ve batın içi kanama miktarları açısından değerlendirildi.
Bulgular: Her iki grubunun deney sonu hematokrit (Hct-2) değerleri, kanama öncesi hematokrit (Hct-1) değerleri ile kıyaslandığında anlamlı derecede düşme saptandı (P<0.05). TNA tedavisi uygulanan grup 2’deki sıçanların Hct-2 değeri grup 1’den daha yüksekti, ancak istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (P=0.097). Benzer şekilde, grup 2 sıçanların ortalama kan kayıpları, grup 1 den daha az olmasına rağmen, istatistiksel olarak anlamlı değildi (P=0.073).
Sonuç: Sıçanlarda uygulanan dalak laserasyonu modelinde, TNA kullanımı, istatistiksel olarak anlamlı bulunmasa da kanama miktarını azaltma eğilimi göstermektedir. Pıhtılaşma özellikleri insanlara benzeyen deneklerde yapılacak çalışmalarla daha olumlu sonuçlar alınabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Dalak, travma, kanama, traneksamik asit.

Full Text:

169-172