Acil servise boğulma nedeniyle başvuran hastaların geriye dönük incelenmesi

Nurşah BAŞOL, Ahmet BAYDIN, Türker YARDAN
1.892 888

Abstract


Bu çalışmanın amacı acil servisimize suda boğulma nedeniyle başvuran hastaların epidemiyolojik açıdan değerlendirilmesidir. Suda boğulma sonucu acil servisimize başvuran erişkin hastaların (yaş≥18) dosya kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Elde edilen veriler Szpilman’ın klinik sınıflamasına göre değerlendirildi. Bu çalışmaya toplam 67 hasta dahil edildi. Boğulma en fazla 18-25 yaş grubunda ve yaz aylarında görüldü. Boğulmaların çoğu denizde (% 91) olmuştu ve hastaların çoğu kazaen (% 92,5) boğulmuştu. Başvuru anında Glasgow Koma Skoru (GKS) 3-8 arasında olan hastalarda mortalite daha yüksekti. Szpilman’ın klinik sınıflandırma sistemine göre değerlendirildiğinde; GKS, serum sodyum düzeyi ve kan pH değerlerinde, grade’ler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık mevcuttu (p<0,05). Hastaların acil servise geliş anında değerlendirilen GKS’u ve pupiller ışık refleksi mortaliteyi belirlemede acil hekimine yol gösterici olabilir.

A retrospective evaluation of patients admitted emergency department due to drowning

The aim of this study was to evaluate the epidemiologic features of patients who admitted to emergency department (ED) due to drowning. This study was designed retrospectively by examining medical records of the patients (age ≥18) who were admitted to our ED after drowning. The data were evaluated according to clinical classification of Szpilman. A total of 67 patients were included in this study. The drowning was determined mostly in the 18-25 age groups and in summers. The drowning was occurred mostly in sea (91%) and most of the patient (% 92.5) has drowned accidentally. Those drowning patients presenting with a Glasgow Coma Score (GCS) of 3-8 on admission, mortality was higher than others. According to the degree of clinical classification of Szpilman; GCS, serum sodium and blood pH levels were statistically different between the Grades (p<0.05). The papillary light reflex and GCS which was determined on admission may be useful for emergency physician in predicting mortality.

J. Exp. Clin. Med., 2012; 29:121-125

Keywords


Suda boğulma; Szpilman’ın klinik sınıflandırma sistemi; Glaskow koma skoru; prognoz; acil servis; mortalite (Drowning; Szpilman’s clinical classification system; Glaskow coma score; prognosis; emergency service; mortality)

Full Text:

121-125


DOI: http://dx.doi.org/10.5835/jecm.omu.29.02.008