Acil serviste beyin damar hastalığı tanısı alan hastaların geriye dönük incelenmesi

Celal KATI, Hızır Ufuk AKDEMİR, Dursun AYGÜN
1.960 438

Abstract


Beyin damar hastalıkları (BDH), beyin damarlarının primer patolojileri ile ilişkili olarak asemptomatik veya beynin bir bölgesinin geçici veya kalıcı olarak, iskemi veya kanama nedeniyle etkilenmesine bağlı gelişen klinik tablolardır. Bu çalışmada akut BDH tanısı alan hastaların verilerinin retrospektif olarak incelenmesi, böylelikle akut BDH’lı olguların acil servise (AS) getirilme zamanları, AS’te kalış süreleri ve AS sonrası durumlarının belirlenmesi, akut BDH alt tiplerinin sıklığının ortaya konulması amaçlandı. Çalışma, Eylül 2001-Ocak 2004 tarihleri arasında başvuran 911 akut BDH’lı hastanın klinik kayıtları üzerinden yapıldı. Olguların demografik özellikleri, başvuru şikayetleri, risk faktörleri, mental durumu, vital bulguları, AS’e varış ve gözlem süreleri, rutin laboratuvar tetkikleri ve radyolojik tetkik sonuçları incelendi. Hastalar; 45 yaş altı, 45-65 yaş arası ve 65 yaş üstü gruplara ayrıldı. Akut BDH tüm acil başvurularının % 4,4’ünü oluşturdu. Hastaların % 42,0’sinde iskemik inme (İİ), % 30,0’unda spontan intraserebral hemoraji (SİH), % 27,0’sinde subaraknoid kanama (SAK) ve % 1,0’inde geçici iskemik atak (GİA) mevcut idi. Olguların % 65,1’inde hipertansiyon vardı. Hipertansiyon, kalp hastalıkları (% 21,7), geçirilmiş inme öyküsü (% 21,7), atrial fibrilasyon (AF) (% 18,2), diabetes mellitus (% 14,9) ve sigara (% 13,0) içimi izledi. Tüm hastaların % 3,6’sında inme aile öyküsü mevcut idi. Elektrokardiyografide AF, İİ’li hastaların % 37,5’inde saptandı. Hastaların % 70,0’inde hiperglisemi ve % 26,7’sinde hiponatremi tespit edildi. Hiponatremi sıklığı SAK grubunda (% 30,7) daha yüksekti. İİ’li hastaların % 20,7’si ilk 3 saatte, % 38,5’i 3-6 saatte ve % 40,8’i 6 saatten sonra AS’e başvurmuş olup, evden gelen İİ’li hastaların ilk üç saatte başvuru oranları % 48,7 iken hastaneden gelen hastaların ilk üç saat içerisinde başvurma oranları % 20,7 idi. Sonuçlarımız daha önceki çalışmalarla büyük paralellikler göstermekle birlikte en önemli sorun trombolitik tedavi için altın pencere dönemi olan ilk üç saat içinde merkezimize ulaştırılan hasta oranının düşük olmasıdır.

A retrospective analysis of patients with a diagnosis of cerebrovascular disease in the emergency department

Cerebrovascular diseases (CVD) are clinical pictures, in association with the primary lesions of the brain’s vessels, without symptoms or, involving transient or persistent ischemia or hemorrhage in a brain region. Our aim is to assess the data of the patients who were diagnosed as acute CVD in the emergency service (ES), including the arrival and observation times of the patients in the ES, and determining the frequency of the subtypes of acute CVDs retrospectively. The study included 911 patients from September 2001 to January 2004. The data of the study are consist of the demographic characteristics, complaints on admission, risk factors, mental status, vital findings, the arrive and observation times in the ES, routine laboratory examination, and radiologic measures of the cases, obtained from the case notes. The patients were subdivided into three groups as under 45 years old, between 45-65 years old, and over 65 years old. The cases with CVD constituted 4.4% of all emergency service patients. Of the cases, 42% had ischemic stroke (IS), 30.0% had intracerebral hemorrhage (ICH), 27.0% had subarachnoid hemorrhage (SAH), and 1.0% had transient ischemic attack (TIA). Of the patients, 65.1% had a history of hypertension, which was significantly more frequent, compaired to other risk factors. In the patients history, other risk factors included cardiac diseases (21.7% ), stroke (21.7% ), atrial fibrillation (18.2% ), diabetes mellitus (14.9% ), and smoking (13.0% ). There was a family history of stroke in 3.6% of all patients. Atrial fibrilation (37.5% ), which was obtained on admission, was significantly more frequent in IS than other subtypes of CVD. In 70.0% of the patients, hyperglycemia was established. Hyponatremia, which was established in 26.7% of the patients, was more frequent in SAH. Of these patients, 20.7% arrived at ES within the first 3 hours; however 38.5% of the patients arrived at from 3 to 6 hours, and 40,8% of the patients arrived within at the 6 hours. The ratio of the patients with IS (48.7% ) who came from home first three hours was significantly more frequent than the patients who were referred from a hospital (20.7% ). Although most of our results resemble to those in the literature the most important problem is the low ratio of the patients who arrived our hospital within the first three hours.

J. Exp. Clin. Med., 2012; 29:135-140

Keywords


Akut beyin damar hastalıkları; acil servis; retrospektif çalışma; sıklık; risk faktörleri; sınıflandırma (acute cerebrovascular diseases; emergency service; retrospective study; frequenc; risk factors; classification)

Full Text:

135-140


DOI: http://dx.doi.org/10.5835/jecm.omu.29.02.011