Acil serviste vertigonun ayırıcı tanısı

Hayriye GÖNÜLLÜ, Dursun AYGÜN
2.748 872

Abstract


Vertigo, acil servise sık başvuru nedenlerinden birisi olmakla beraber ayırıcı tanısı güçtür. Baş dönmesinin bir alt tipi olan vertigoda altta yatan etiyolojinin aydınlatılması, santral ve periferal ayrımının yapılması çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı Acil Servis (AS)’te vertigo tanısı alan olgularda, vertigonun periferik ve santral olarak etiyolojik sıklığını belirlemek, ayırıcı tanısını yapmak ve böylece bazı hayatı tehdit eden santral lezyonların öncü semptomu olabilmesi bakımından da önemini vurgulamaktır. Mayıs 2006-2007 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis’inde vertigo tanısı alan olgular prospektif olarak değerlendirildi. Olgular klinik bulgularına göre periferik ve santral olarak 2 gruba ayrıldı. Klinik olarak santral vertigoyu düşündüren hastalara Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (BBT) çekildi. Gruplar vertigonun süresi, klinik şiddet, başağrısı semptomu, yaş grubu, cinsiyet, vertigo hikâyesi, beyin kraniyal görüntüleme ve tedaviye yanıt bakımından karşılaştırıldı. Çalışmaya baş dönmesi şikâyetiyle başvuran ve vertigo tanısı alan 56 hasta alındı. Kadın erkek oranı 1,54 idi. Hastaların başvuru sırasındaki ortalama yaşı 48,3±14,9 yıl idi. Vertigonun acil başvurular arasındaki sıklığı %0,33 idi. Başvuran hastaların %85,7’sine periferik vertigo, %14,3’üne santral vertigo tanısı konuldu. Periferal ve santral vertigo arasında yaş ve cinsiyet bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. En sık periferik vertigo nedeni olarak benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) (%79) saptandı. Santral vertigo düşünülen hastalarda ise en sık neden vertebrobaziller yetmezlik (VBY) (%50) idi. Tüm hastaların %85,7’sinde AS’de uygulanan tedavi ile semptomları geriledi. Vertigolu hastalarda santral nedenler seyrek değildi. Bu nedenle sonuçlarımız vertigonun ayırıcı tanısının acilde mutlaka yapılması ve tedavinin buna göre planlanması gerektiğinin önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca vertigonun tüm acil başvurular arasındaki sıklığını bildiren bulgumuz sonraki çalışmalar için referans olabilir.

Differential diagnosis of vertigo in the emergency department

Vertigo is a common complaint among admissions in emergency department (ED); however, it is difficult to make the differential diagnose. In vertigo, a subtype of dizziness, it is important to find the underlying etiologies as central and peripheral. The aim of this study is to find the etiologic frequency of vertigo as peripheral and central, to make its differential diagnosis and to emphasize the importance of vertigo about the first symptom of some life threatening central lesions. The patients in whom vertigo was diagnosed in Ondokuz Mayıs University Emergency Department between May 2006-2007 were evaluated prospectively. The patients were divided into two groups as peripheral and central according to clinical characteristics. Some patients who were thought to have central vertigo clinically had computerized brain tomography. The groups were compared for the duration of vertigo, clinic severity, the presence of headache, age group, vertigo history, cranial imaging, and the respons of treatment.The study included 56 patients with vertigo. The ratio of female to male was 1.54. The mean age of the patients during the admission was 48.3±14.9 years. The frequency of vertigo among emergency admissions
was 0.33%. There was no significant difference in age and sex between the peripheral and central vertigo groups. Benign paroxismal positional vertigo was the most frequent established cause of peripheral vertigo. In the central vertigo patients, the most frequent etiology was vertebrobasillar insufficiency. Of all the patients, in 85.7%, the symptoms were recovered with the treatment in ED. Central causes were not rare in the patients with vertigo. So the differantial diagnosis of vertigo should be made in Emergency Department and the threatment should be planned according to this. On the other hand our finding which show the vertigo’s frequency among the all emergency admissions may be a reference to other studies.

J. Exp. Clin. Med., 2012; 29:290-294

Keywords


Periferik vertigo; santral vertigo; acil servis; ayırıcı tanı (Peripheric vertigo; central vertigo; emergency service; differential diagnosis)

Full Text:

290-294


DOI: http://dx.doi.org/10.5835/jecm.omu.29.04.008