Diyarbakır Devlet Hastanesi çalışanlarında HBV, HCV, HIV, VDRL seropozitifliğinin ve aşılanma oranlarının belirlenmesi

Ahsen ÖNCÜL, Selda ASLAN, Habibe PİRİNÇÇİOĞLU, Erdal ÖZBEK
2.341 740

Abstract


Bu çalışmanın amacı Diyarbakır Devlet Hastanesi’nde 2009 yılında çalışmakta olan sağlık personellerinde HBV (hepatit B virüsü), HCV (hepatit C virüsü), HIV (insan immünyetmezlik virüsü) ile sifiliz seropozitifliğinin araştırılması ve aşılanma oranlarının tespiti idi. Sağlık çalışanları enfeksiyon kontrol programı dahilinde hepatit taraması amaçlı enfeksiyon hastalıkları polikliniğine yönlendirildi. Yüzde 43,1’i sekreter, %56,9’u hasta bakımı ile ilgili birimlerde çalışan personel olmak üzere 503 sağlık çalışanının serum örneklerinde hepatit B yüzey antijeni (HBsAg), hepatit B yüzey antikoru (anti HBs), HCV antikoru (anti HCV) ve HIV antikoru (anti HIV), VDRL tetkikleri çalışıldı. Aşılanma durumları ve iğne batması ile ilgili sorular cevaplayanlar üzerinden değerlendirildi. Beş temizlik personeli, 2 hemşire, 1 sekreter HBsAg pozitif bulundu. Sağlık çalışanlarında hepatit B seroprevalansı %1,6 olup en sık görülen meslekler %2,8 ile temizlik personelleri, %2,7 ile hemşireler olmakla beraber fark anlamlı değildi. Hiçbir çalışanda HCV, HIV, VDRL seropozitifliği saptanmadı. Hepatit B bağışıklığı meslek gruplarına göre karşılaştırıldığında sağlık teknisyenlerinde %94,4, hemşirelerde %90,5, temizlik personelinde %64,2, sekreterlerde %45,6 bulundu ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Tetanoz aşılanma oranı en düşük (%60,7) sekreterlerde iken hemşirelerin %93’ü tetanoz aşısı olduklarını belirtti. Hepatit B aşılanma oranı ise riskli grup olmalarına rağmen en düşük %38,2 oranı ile temizlik personellerinde saptanıp, en yüksek aşılanma oranı %89,6 ile hemşirelerdeydi. Kadınlarda tetanoz aşısı olma oranı %74,3, erkeklerde %65,1 olup fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,03). Hepatit B aşılanma oranı ise cinsiyete göre farklılık göstermiyordu (p=0,11). Hemşire ve sağlık teknisyenlerinde HBV aşılama oranları iyi olmakla birlikte temizlik personellerinde aşılanma oranlarının iyileştirilmesi ve bulaşıcı hastalıklar ile ilgili bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Sağlık çalışanlarında yapılacak tarama testleri ile asemptomatik hepatit taşıyıcıları ve aşılanması gerekenler tespit edilmelidir.

Determination of HBV, HCV, HIV, VDRL seropositivity and vaccination rates in Diyarbakır State Hospital workers

The aim of this study was to investigate hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), human immunodeficiency virus (HIV) and syphilis seropositivity of healthcare personnel working in Diyarbakır State Hospital in 2009, and to determine their immunization rates. Healthcare workers were conducted to infection policlinic for health screening as a part of infection control program. Five hundred three healthcare workers’ serum was examined for hepatitis B surface antigen (HBsAg), hepatitis B surface antibody (anti HBs), HCV antibody (anti HCV) and HIV antibody (anti HIV), VDRL of whom 43.1% was secretary and 56.9% was personnel working for patient care. Questionnaire about immunization and needle stick injuries were evaluated for the participants that answered. Five cleaning employees, 2 nurses, 1 secretary were found to be HBsAg positive. Hepatitis B seroprevalance was 1.6% in healthcare workers. The most prevalent groups were cleaning employees with 2.8% and nurses with 2.7%, but the difference was not statistically significant. None of the workers were seropositive for HCV, HIV, VDRL. When hepatitis B immunity was compared between professions, it was 94.4% in health technicians, 90.5% in nurses, 64.2% in cleaning staff, 45.6% in secretary with statistically significant difference. Ninety three percent of nurses stated that they had tetanus shot whereas tetanus vaccination rate was lowest in secretary with 60.7%. Hepatitis B vaccination rate was lowest in cleaning staff with 38.2% although they were a risky group, and the highest vaccination rate was seen among nurses (89.6%). Tetanus vaccination rate was 74.3% in women and 65.1% in men with statistically significant difference (p=0.03). Hepatitis B vaccination rate did not differ among sex (p=0.11). Cleaning employees should be informed about contagious diseases and their immunization rates has to be improved, whereas HBV immunization rates of nurses and technicians are good. Asymptomatic hepatitis carriers and the ones that should have vaccine shots can be detected with screening tests among healthcare workers.

J. Exp. Clin. Med., 2012; 29:280-284

Keywords


Sağlık çalışanları; HBV; HCV; HIV; VDRL (Healthcare workers; HBV; HCV; HIV; VDRL)

Full Text:

280-284


DOI: http://dx.doi.org/10.5835/jecm.omu.29.04.006