Vol 28, No 4 (2011)

Table of Contents

Editorial

First Page And Contents PDF
 
Editörlerden 127
 
Author and Reviewer Index PDF
 

Basic Medical Sciences

Ratlarda roziglitazon’un telomer dinamiğine etkisinin moleküler yöntemlerle araştırılması 162-167
Ali OKUYUCU, Abdulkerim BEDİR, Zeliha Cansel ÖZMEN
Sprague-dawley cinsi ratlarda telomer uzunluğunun kantitatif PCR ile ölçümü 168-174
Ali OKUYUCU, Abdulkerim BEDİR, Zeliha Cansel ÖZMEN
Sıçan (Wistar albino) merkezi sinir sisteminde kadmiyum sülfatla (CdSO4) birlikte verilen nitrik oksit sentaz (NOS) inhibitörlerinin toplam lipid ve protein miktarlarına etkisi 175-181
Mehmet Emin ÖNGER, Hayri GENÇ, Faruk TAN

Internal Medical Sciences

Brusellozda akciğer tutulumu 128-131
Özgür GÜNAL, Serdar BERK, Hüseyin Şener BARUT
Hodgkin lenfoma sonuçları: Bir çocuk onkoloji departmanının 30 yıllık izlemi 132-140
 Murat  ELLİ, Şeyda EREN AY, Ayhan DAĞDEMİR, Sabri ACAR
Fetal ventrikülomegali ve ventriküler sistemle ilişkili anomalilerin tanısında fetal manyetik rezonans görüntülemenin rolü 155-161
Tuba BAYRAK ULUIŞIK, Tuba BAYRAK ULUIŞIK

Surgery Medical Sciences

Kalp cerrahisinde demineralize kemik matriksi’nin median sternotomi iyileşmesi üzerine etkisi 141-144
Onur DOYURGAN, Ferşat KOLBAKIR, Muzaffer ELMALI
Gebeliğin her üç trimesterindeki maternal serum kalsiyum ve 25-hidroksivitamin D düzeylerinin preeklampsi gelişimi ile ilişkisi 145-149
Emel KURTOĞLU, Zuhal PERÇİN
Preoperatif intrevenöz parasetamol uygulamasının intraoperatif volatil ajan tüketimine, derlenme kriterlerine ve postoperatif analjeziye etkisi 150-154
Yasemin Burcu ÜSTÜN, Ayla TÜR, Fatih ÖZKAN, Ebru KELSAKA, Ali Rıza ÜNLÜ
Dirençli ventriküler fibrilasyon ile karakterize postpartum kardiyomyopati 182-185
Cihan BOLAT, Hülya TÜR, Tülin AKARSU AYAZOĞLU
Proksimal humerus kırığında internal tespit sonrası subklavikuler bölgeye Kirshner teli migrasyonu 186-188
Murat KORKMAZ, Hayati ÖZTÜRK
Inguinal hematom nedeniyle acil serviste takip edilen hemofili olgusu 189-191
Ali Kemal ERENLER, Türker YARDAN, Ahmet BAYDIN, Mehmet Selim NURAL
Otopsi ile tanısı konan bir psödo trizomi 13 olgusu 192-194
Mustafa KARA, Emel KIYAK ÇAĞLAYAN
Farkedilmeyen angulus mandibula fraktürü: sıradışı bir derin boyun enfeksiyonu nedeni 195-197
Sinan ATMACA, Tahir TULGA, Emrah GÖNÜLOL, Senem ÇENGEL KURNAZ


ISSN: 1309-5129